Voorwaarden

Indien u een foto afneemt van FrieslandStock gelden de volgende voorwaarden.

 • FrieslandStock is ten allen tijde gerechtigd de gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Onder voorwaarde dat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, verleent FrieslandStock toestemming om de foto(´s) voor de aangekochte doeleinde(n) te gebruiken.
 • FrieslandStock is gerechtigd om ten allen tijde eenzijdig de geldende prijzen en tarieven voor licenties aan te passen.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten op de foto, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, bij de fotograaf blijven rusten. Geen bepaling in deze gebruikersvoorwaarden zal uitgelegd worden als inhoudende een overdracht van (intellectuele eigendoms-) rechten op welke wijze of in welke omvang dan ook.
 • De licentie mag niet worden overgedragen aan een andere partij.
 • Pas indien toestemming is gegeven door FrieslandStock mag een foto gemanipuleerd en gepubliceerd worden. In ieder geval is geen wijziging toegestaan waardoor de foto zodanig misvormd of aangetast wordt, dat dit de naam van de fotograaf schaad.
 • Na het verlopen van de licentie verwijdert de klant de foto en alle kopieën daarvan.
 • Bij commercieel gebruik van een foto kan portretrecht van toepassing zijn mits personen individueel herkenbaar zijn. De klant is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de foto en het regelen van de juiste rechten zoals portretrecht. FrieslandStock aanvaard geen verantwoordelijkheid voor claims van personen die menen dat hun portretrecht is geschonden.
 • Bij openbaarmaking van een foto dient de klant na openbaarmaking, en zonder kostenberekening tenminste één bewijsexemplaar van de openbaarmaking aan FrieslandStock per post en/of e‐mail te doen toekomen.
 • Bij de foto dient (indien mogelijk) als bronvermelding opgenomen te worden: ©Tjitte-Jan Hogeterp, ©FrieslandStock, of indien van toepassing: ©FrieslandStock / Tjitte-Jan Hogeterp. De klant draagt zorg voor de juiste bronvermelding van de gebruikte foto´s in een publicatie door deze naast de foto te plaatsen, of in het colofon waarin naar de foto wordt verwezen.
 • Bij overtreding van de voorwaarden, heeft FrieslandStock het recht op een aanvullende schadevergoeding van driehonderd procent (300%).